The One Humanity Network In Denmark

Velkommen...

... til denne webside som vil blive brugt til at fremme menneskehedens positive udvikling og den menneskelige familie. Den vil blive udbygget i den kommende tid. Alle forslag til forbedringer, spørgsmål eller andet bedes sendt til Webmaster.
 
 

 Indholdsfortegnelse

Tilbage til start

 

 Trosbekendelse

ONE HUMANITY'S TROSBEKENDELSE

(Delvis inspireret af bogen, Menneskehedens Problemer af Alice A. Bailey, Lucis Trust, New York og London)1. Menneskeheden består af én udelelig familie.

2. Denne ene familie består af en forskellighed af kategorier og grupperinger så som nationer, regioner, racer, etniske grupper, personer, osv., alle med oprindelse i den almægtige Skaber.

3. Vort mål er menneskehedens fremme.

4. Vi kan nå dette mål ved at styrke alle medlemmerne af denne ene menneskelige familie uden undtagelse.

5. Vi må arbejde imod enhver organisation eller gruppe og ethvert system som diskriminerer imod enkelte medlemmer eller grupper af medlemmer af denne ene menneskelige familie.

6. Hvilken modstand vi end udtrykker må være fredelig og søge at frembringe harmoni; vort eneste våben er den altomfattende og uovervindelige kærlighedens energi.

7. Vort vigtigste værktøj for opnåelse af vore mål er uddannelse, uddannelse af masserne.

8. Denne uddannelse skal omfatte 2 hovedideer hos alle børn i verden, nemlig værdien af det enkelte menneske og kendsgerningen om den ene menneskehed.

9. Denne uddannelse skal også omfatte den rigtige anvendelse af penge, dvs. anskaffelse og brug af penge til frigørelse af den ene menneskehed.

10. Denne uddannelse skal endvidere omfatte en styrkelse af alle mennesker og alle grupper i deres fysiske og åndelige udvikling og for en fredelig opnåelse af målene for den menneskelige udvikling.

11. Denne udvikling må lære menneskeheden det sande formål med tilværelsen som er en opdagelse af hvem vi er og hvorfra vi kom og hvor vi går hen. Tilsidst vil vi så opdage hvori vort livsarbejde består og de mål og midler hvorved dette livsformål vil kunne opnåes, altsammen vitale ingredienser for det enkelte menneskes videre udvikling.

12. Alt vort arbejde skal være baseret på kærlighed for vore medmennesker og for alle levende væsener, vore yngre søskende i livets kongerige. Med andre ord, vort arbejde må være tilrettelagt henimod etableringen af rette menneskelige relationer blandt mennesker og i alle naturens riger.

13. Vi agter at deltage i den politiske samfundsdebat både nationalt og globalt med det formål at gøre vore politiske ledere opmærksomme på deres ansvar ikke kun for deres egne medborgere men for hele menneskehedens familie. Vi skal bestræbe os på at overbevise politikerne om, at en af deres store opgaver er at bringe lyset til deres vælgere, dvs. at tilvejebringe information, viden og oplysning til hele verdens befolkning således at alle kan slutte sig sammen og bygge et samfund der viser omsorg for alle og som fremmer fred og fordragelighed, harmoni og de rette menneskelige relationer blandt mennesker.
 

Tilbage til start

 

 
 

Forslag

One Humanity modtager gerne forslag til forbedringer. Skriv til Webmaster herom.
 
 

Månedens brev


I denne måned har vi skrevet et fælles brev til den israelske premierminister Ariel Sharon og den palæstinensiske leder Præsident Yasser Arafat. Vi har rettet en appel om fred og sikkerhed og de nødvendige ofre for at opnå fred. Vi har bedt israelerne og palæstinenserne prøve at sætte sig selv i den andens sted og de politiske ledere om at acceptere deres ansvar som lysbringere og undervisere. Samtidig påpeger vi at vold kun avler yderligere vold men løser ikke problemet.

Læs venligst brevet og tænk over det og hvis du er enig i disse eller tilsvarende synspunkter bedes du deltage i det videre arbejde ved at sende politikerne og borgerne i Israel og de palæstinensiske områder tanker om lys og kærlighed, fred og harmoni. Derved vil vi alle tilskynde beboerne i denne egn af verden til at begynde at tænke fred og forståelse og til at tage definitive skridt til at opnå målene for menneskehedens udvikling og de rette menneskelige relationer.

Den britiske statsmand og politisk tænker Edmund Burke har sagt at det eneste der skal til for at det onde går af med sejren er at gode mennesker intet foretager sig. Lad derfor ikke egoisterne vinde! Vær med til at fremme fred og forståelse ikke alene i Mellemøsten men også i resten af verden.
 
 

Edmund Burke
Brevets tekst følger herunder:
 

Mr. Ariel Sharon
Israeli Prime Minister
Prime Minister's Office
3 Kaplan St., Qiryat Ben-Gurion
P.O. Box 187, 91919 Jerusalem
ISRAEL

President Yasser Arafat
Office of the President
c/o Headquarters of the Ministry of Information
Ramallah-Al-Bireh-Akka St.
P.O. Box 224, Ramallah
PALESTINIAN TERRITORIES

19. august 2001

NB: Dette er et fælles brev som er sendt samtidig til premierminister Ariel Sharon og Præsident Yasser Arafat.

Kære Premierminister Sharon og Præsident Arafat

De forfærdelige begivenheder i jeres verdensdel er meget bekymrende for verdenssamfundet. Derfor finder The One Humanity Network In Denmark at det er vigtigt at rette en indtrængende appel til den politiske ledelse i jeres 2 lande.

Vi vil med vores appel anmode begge parter om at sætte sig i modpartens sted. F.eks. bør israelerne overveje hvordan de ville reagere hvis en fremmed magt besatte en del af Israel. Vil de stille og roligt acceptere en sådan besættelse? Når man tænker på den nylig fremsatte israelske erklæring om ikke at ville acceptere internationale observatører på israelsk jord er det indlysende at israelerne ikke ville acceptere en sådan besættelse uden at protestere.

Palæstinenserne bør til gengæld forestille sig sig selv som besættelsesmagten med den nødvendige magt til at opretholde besættelsen, hvad ville de så gøre? Ville de vise overbærenhed og tilbagelevere de besatte områder frivilligt uden garantier for deres egen sikkerhed efter afleveringen? Begivenhederne i de besatte områder viser helt tydeligt at de vil de ikke, tværtimod er der tegn på at nogle ville søge Israels totale udslettelse.

Under disse omstændigheder er der meget der tyder på at begge parter befinder sig i en yderst vanskelig situation. Og hvis de skal kunne bevæge sig derfra kræver det at de begge bringer store ofre for at opnå fred, sikkerhed og harmoni.

Vores appel rettes mere indtrængende til den israelske regering fordi I har magten til at give og tage og kun i den udstrækning I er villige til at give og til at yde det store offer det er at opgive jeres krav på de besatte områder vil I kunne opnå fred og sikkerhed for jeres land og jeres borgere. Magtens og krigens vej fører kun til en eskalerende voldsspiral hvor ethvert drab skal gengældes, hvilket fører til et nyt drab der igen udløser en ny gengældelsesaktion.

Derved bliver volden selvforstærkende; det er en myte at anvendelse af tilstrækkelig stor våbenmagt vil fratage modparten lysten til at gøre modstand og få oppositionen til at opgive kampen og føje sig. Jødernes historie er i sig selv bevis på hvor irrationel en sådan tro er. Derfor anmoder vi et folk der har overlevet de mest systematiske udryddelsesforsøg fra nogle af det 20. århundredes værste barbarer om at vise medfølelse overfor deres medmennesker, palæstinenserne som nu er fuldstændig i israelernes magt.

Til palæstinenserne har vi samme budskab. Den kultur af had som gør de mest voldelige medlemmer af det palæstinensiske samfund så gale at de tyer til drab og lemlæstelse af uskyldige civile må høre op. Vi har allerede påpeget at vold kun avler yderligere vold. I det 21. århundrede bør menneskeheden være nået over det punkt i sin udvikling hvor ønsket om at volde skade på et andet menneske har nogen form for tiltrækningskraft, uanset provokationen. Og til syvende og sidst ved enhver der bare tænker sig lidt om at palæstinenserne aldrig vil kunne vinde denne konflikt ved vold.

Altså gavner vold ikke den palæstinensiske sag og det eneste der vil ske er, at hundredvis af mennesker vil sætte livet og gods til. Og til hvad nytte? Permanent israelsk besættelse og verdenssamfundets fordømmelse af begge parter?

Israelerne og palæstinenserne har nogle svære valg at træffe. Og det er kun dem der kan træffe disse valg. Verdenssamfundet kan appellere til begge parter og yde den støtte der måtte være nødvendig. Men det er israelerne og palæstinenserne selv der må bringe de nødvendige ofre. Ingen anden kan gøre det for dem.

Det er vores opfattelse at det nuværende bestræbelser på at løse problemet med vold er et forsøg fra begge parters politiske ledelse på at løbe bort fra problemet og fralægge sig ansvaret. Den politiske ledelse skal være opmærksom på at deres ansvar først og fremmest består i at lære deres folk at vold, provokation og gengældelsesaktioner ikke vil bringe dem den fred, sikkerhed og harmoni som de alle hungrer så meget efter. For at bruge et dansk udtryk, ledelsen på begge sider af konflikten må overbevise deres folk om behovet for at "sluge nogle kameler". Uden dette offer og reel forståelse mellem jeres folk kan der ikke være håb om fred.

I vedlagte trosbekendelse har vi beskrevet forudsætningerne for fred, sikkerhed, harmoni og de rette menneskelige relationer, ikke alene i Israel og de palæstinensiske områder men overalt i verdenssamfundet. Vi håber at disse tanker vil inspirere den uddannelsesmæssige planlægning i jeres lande således at nogle eller alle disse principper indarbejdes i programmet for de kommende generationer af børn og unge i jeres lande.

Må lysets kræfter fylde den politiske ledelses tanker på begge sider og inspirere jer alle til at opdage og udvikle metoder til at fremme større forståelse mellem jeres 2 folkeslag således at en freds- og kærlighedskultur kan herske iblandt jer og bringe jer al den sikkerhed og harmoni som I behøver og samtidig etablere rette menneskelige relationer mellem jeres 2 folkeslag.
 
 

Med venlig hilsen
på vegne af The One Humanity Network In Denmark
 
 

Justin C. Ajufo
sekretær


Webmaster
 
 

Tilbage til start

 

 
 
 
 
 

"Links" til andre hjemmesider


Du kan få mere at vide om verdenstjeneste hos Dansk Informationscenter for World Goodwill og Triangler eller besøge Esoterisk Center Forlag. Her kan du få materiale om den gode vilje, meditation og triangler. Forlaget oversætter og forhandler Alice Baileys bøger og kan også tilbyde værker af mange andre forfattere. Er du interesseret i et brevkursus på engelsk med udgangspunkt i Alice Baileys bøger kan du kontakte Arcane School eller Lucis Trust. Skriv til Webmaster hvis du ønsker mere information.
 

Webmaster
 
 

Tilbage til start

 

 
 
 
 
 

English (engelsk)

Welcome

English readers are advised to go to our homepage at www.onehumanity.net
 
 

Back to top


Denne hjemmeside er sidst opdateret
den 9. september 2001